logo mobile

Zarządzanie techniczne

Sprawne i niezawodne zarządzanie techniczne to istotny czynnik decydujący o ekonomicznym sukcesie każdego projektu wiatrowego.
Do podstawowych zadań zarządzania technicznego należą kontrolowanie pracy i stanu technicznego turbin wiatrowych, stacji transformatorowej oraz infrastruktury przynależnej, w szczególności zadania takie jak: monitorowanie, koordynowanie i kontrolowanie wykonanych, planowalnych i nieplanowalnych napraw oraz czynności konserwacyjnych, kontakt z producentem, podwykonawcami, ubezpieczycielem, urzędami oraz optymalizacja wyników produkcji farmy wiatrowej. Dzięki naszym szybkim czasom reakcji możemy zapewnić Państwu wysoką jakość wykonywanych przez nas usług. Jesteśmy głęboko przekonani, że będą Państwo zadowoleni ze współpracy z nami.

Nadzór i monitorowanie stacji transformatorowych GPO i turbin wiatrowych

Monitorujemy parametry pracy poprzez odbiór zgłoszeń i zakłóceń turbin i stacji transformatorowych. Aktywnie nadzorujemy kontrole parametrów prac. Zdalny monitoring obejmuje nadzór nad pracą turbiny wiatrowej oraz stacją GPO 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu dzięki elektronicznemu przetwarzaniu danych i możliwości zdalnej komunikacji.Kontrolujemy dane i prowadzimy szczegółową analizę meldunków o błędach.

Optymalizujemy pracę urządzeń i produkcji energii, przez organizowanie inspekcji technicznych, UDT oraz innych w małowietrznych okresach oraz nadzorowanie prac serwisu z uwzglednieniem poziomu wietrzności w okresie przeglądów serwisowych.

Organizacja utrzymania ruchu farmy wiatrowej

Reagujemy natychmiastowo w razie wystąpienia awarii, zakłóceń czy nieprawidłowości podejmujemy niezbędne działania w celu ich usunięcia. Wszelkie awarie zgłaszamy właścicielowi, operatorowi sieci, producentowi, ubezpieczycielowi oraz pozostałym podmiotom jak np. urzędy lotnictwa.
Określamy wielkość błędu oraz organizujemy niezbędne działania celem jego usunięcia, po stwierdzeniu awarii turbiny wiatrowej lub stacji GPO poprzez koordynację z odpowiednim operatorem sieci,przygotowanie i przeprowadzenie wstępnych czynności związanych z usunięciem awarii, wyszukujemy najkorzystniejsze oferty usunięcia szkód i realizacji napraw, zgłaszamy szkody podlegającej ubezpieczeniu firmie ubezpieczeniowej.

Prowadzimy obsługę techniczną stacji transformatorowych GPO poprzez przygotowanie miejsca pracy, dopuszczenie do prac techników, wykonywanie czynności łączeniowych oraz koordynację prac firm z zewnątrz.
Serwis i konserwacja stacji transformatorowych GPO, obejmuje oględziny stacji, organizację przeglądów i konserwacji rocznych i trzyletnich.

Zajmujemy się planowaniem, koordynowaniem i nadzorem nad harmonogramami prac przeprowadzanych w parku wiatrowym w tym okresowe konserwacje i naprawy, inspekcje techniczne, kontrole bezpieczeństwa itp.

Prowadzenie dokumentacji obiektu

Dokumentujemy wszelkie przeprowadzone prace i kontrole oraz pozostałe zdarzenia zaistniałe na farmie wiatrowej podczas eksploatacji obiektu.

Dla każdej elektrowni wiatrowej oraz stacji GPO sporządzamy dokumentację techniczną, która zawiera przeprowadzone regularne prace konserwatorskie, szkody, ewentualnie błędy oraz przeprowadzone naprawy, protokoły z przeprowadzonych okresowych inspekcji, protokoły z kontroli przeprowadzonych przez zewnętrznych niezależnych specjalistów.

Sporządzanie raportów oraz dostęp do systemu monitorowania

Sporządzamy miesięczne raporty z zestawieniem pracy turbin, które zawierają informacje takie jak ilość wyprodukowanej energii, dostępność turbiny do pracy, awarie i niezaplanowane przestoje w produkcji energii, przeprowadzone naprawy i konserwacje oraz porównanie rzeczywistej produkcji energii z planowaną produkcją.
Sporządzamy zestawienia i raporty z inspekcji technicznych na stacjach transformatorowych GPO przeprowadzanych co dwa miesiące lub dodtakowo na życzenie klienta.
Udostępniamy właścicielowi parku wiatrowego dostęp on-line do systemu monitorowania z bieżącymi informacjami o pracy urządzeń.

Lokalna obsługa parku wiatrowego, usługi na miejscu

Organizujemy i zarządzamy pielęgnacją dróg dojazdowych i placów montażowych.

Jesteśmy stroną kontaktowa dla operatora sieci,  wykonujemy załączenia i rozłączenia urządzeń. W okresach zimowych kontrolujemy również turbiny w przypadku oblodzenia łopat. Oraz reprezentujemy interesy właściciela inwestycji w kontaktach z urzędami.

Okresowe (wizualne i funkcjonalne) kontrole stanu technicznego

Dwa razy w roku przeprowadzamy niezależne od producenta okresowe inspekcje stanu technicznego turbin wiatrowych, towarzyszącej infrastruktury oraz urządzeń przesyłających i transmitujących dane. Inspekcje te mają na celu utrzymanie niezawodnej pracy i funkcjonalności stacji GPO, co drugi miesiąc przeprowadza się przeglądy stacji.
Z przeprowadzonych inspekcji i przeglądów sporządzamy protokoły, gdzie dokumentowane są stwierdzone nieprawidłowości. Jeśli podczas inspekcji zostały zauważone błedy lub nieprawidłowości organizujemy ich usunięcie oraz kontrolujemy jego wykonanie.
Nadzorowujemy prawidłowości przestrzegania określonych przez odpowiednie przepisy i instrukcje odstępów czasowych między zewnętrznymi kontrolami i inspekcjami (np. UDT).